? با حضور جناب دکتر ذاکری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری اصفهان و مسولین شهرستان افتتاح شد .

?بلوار شورا شهر سمیرم در جهت کاهش بار ترافیکی خیابانهای مرکزی و به عنوان رینگی و اتصالی جنوب شهر احداث شده است.
طول بلوار ۱۳۰۰ متر
عرض بلوار ۳۰ متر
۴۰۰۰۰متر مربع آزاد سازی و تملک اراضی با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان
سال شروع پروژه ۱۳۸۹
سال اتمام پروژه شهریور ۱۳۹۹
طرح و نقشه پروژه توسط سازمان خدمات طراحی شهرداری های استان اصفهان تهیه شده و با نظارت دفتر فنی استانداری اصفهان طرح تفصیلی شهر سمیرم احداث گردیده است.

و بنابر ضرورت پوشش معضل ترافیکی خیابانهای مرکزی شهر بوده است.
فاز سوم این پروژه به طول ۶۰۰ متر با توجه به اختلاف سطح ۵ متری بالغ بر ۲۰۰۰۰ متر مکعب خاکریزی و زیرسازی را در برداشته است.
۴۰۰۰متر مکعب بیس ریزی
۵۰۰۰ متر دیوار چینی و جدول گذاری
احداث ۳ دهنه پل
کل اعتبار هزینه شده این پروژه از منابع داخلی شهرداری پرداخت شده است.
عملیات اجرایی پروژه بر اساس طرح به صورت امانی توسط مجموعه شهرداری سمیرم انجام پذیرفته است.

https://semirom.ir/images/shahrivar/shora-1.jpg

 

https://semirom.ir/images/shahrivar/shora-3.jpg

https://semirom.ir/images/shahrivar/shora-5.jpg

https://semirom.ir/images/shahrivar/shora-4.jpg

preview