از شهروندان عزیز تقاضا داریم به منظور حفظ بهداشت محیطی و پاکیزگی شهر از تخلیه هرگونه نخاله و پسماندی در…
شن و نمک پخش شده در سطح معابر که جهت جلوگیری از لغزندگی مسیر پخش شده بود توسط کارگران شهرداری…
در راستای جلوگیری از یخ زدگی معابر و تسهیل در تردد شهروندان عملیات برف روبی و شن و نمک پاشی…
گزارش عملکرد شهرداری سمیرم قسمت سوم : بلوار خیابان قدس روابط عمومی شهرداری سمیرم @simayesemirom
گزارش عملکرد شهرداری سمیرم قسمت دوم :بلوار رائی زاده روابط عمومی شهرداری سمیرم @simayesemirom