جدول گذاری ادامه خیابان هفت تیر به اشکفت رز

 

http://semirom.ir/images/semirommmmmmm-3.jpg

http://semirom.ir/images/semirommmmmmm-1.jpg