مسیر سایت

نصب استوانه ایمنی و جدا کننده بتنی به منظور جدا سازی و روان سازی ترافیک و جلوگیری از تداخل مسیر خودروها در تقاطع خیابان شریعتی ، خیابان شیخ مفید و خیابان مطهری

http://semirom.ir/images/aks/photo_2020-06-07_10-24-48.jpg

 

نصب استوانه ایمنی و جدا کننده بتنی  به منظور جدا سازی  و روان سازی ترافیک و جلوگیری از تداخل مسیر خودروها در تقاطع خیابان شریعتی ، خیابان شیخ مفید و خیابان مطهری