فرایند تبدیل به احسن کردن تاکسی های درون شهری از طریق شهرداری سمیرم و اولین تاکسی مدل ۱۴۰۰ وارد ناوگان حمل و نقل شهری گردید

 

 

امور حمل و نقل(تاکسیرانی) شهرداری سمیرم