اصل بنای مجموعه حمام ومسجد کمال الملک وزیر سمیرمی در قرن چهارم ساخته شده است. مقدسی در سال ۳۶۷ه.ق همان سالی که به اتمام رسیده بود از آن بازدید و چنین توصیف نموده است :سمیرم در دامنه كوه، جوز(گردو) و ميوه [و گوشت ] فراوان دارد، جامعى زيبا نيز دور از بازار دارد نهر آب در ميان شهر و بازار و خيابان [و بامها] روانست كه از چشمه اى در كوه در راه «يهوديه» سرازير مى آيد. [كوه مشرف بر شهر است ] و بالاى آن دژى [شگفت انگيز] است كه چشمه آبى روان دارد. .حکومت آل بویه بعد از اسلام  اولین حکومتی بودند که به صورت گسترده در مناطق حکومتی خویش شروع به ساخت بناهای عام مالمنفعه مانند مساجد وحمام نمودند.مانند مسجد جامع اصفهان ومسجد جامع اردستان وشیرازو… سازنده بنا مشخص نیست ولی به (خانعلی ) کمال الملک وزیر سمیرمی  مشهور است.البته کمال الملک دویست سال بعد یعنی در قرن پنجم به عنوان وزیر دربار سلجوقی زندگی می نموده است که باید آن را بازسازی  کرده  باشد از این رو به نام وی مشهور گردیده است .دمانند مسجد جامع عتیق  اصفهان که اصل آن از دوره دیلمیان است اما در دورهای مختلف تاریخ باسازی شده است .مثلا در در زمان سلجوقیان در سال ۵۱۳  آتش گرفت وکمال الملک وزیر سمیرمی آن را بازسازی نمود وکسی بود که آن را چهار ایوانه نمود .