نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی.

مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.

کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل زمین به پیمانکار.

بررسی و کنترل برنامه زمان بندی اولیه مربوط به هر یک از پروزه های عمرانی در دست اجرا و در صورت لزوم، مشارکت در تنظیم برنامه های اصلاحی و به روز نمودن برنامه پروژه ها.

تهیه و تنظیم گزارش تحلیلی و اعلام پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های در دست اجرا.

اعلام وضعیت عقب ماندگی و انحراف پروژه ها نسبت به برنامه اولیه ضمیمه به پیمان، علل و میزان عقب ماندگی پروژه

بررسی و کنترل مستمر روند پروژه ویژگی های قراردادی آن از نظر مدت پیمان،(تاریخ شروع و خاتمه پیمان)، سقف ریالی پیمان، ثبت تحولات پروژه در فرمت های تعیین شده و اعلام به موقع هشدارها و یادآوری به موقع موارد مهم پروژه به ناظرین و مدیر پروژه ها و مدیریت ارشد.

سرکشی از پروژه ها و بهره وری از نتایج حاصل از بازدیدها در ثبت و اصلاحات مربوط به میزان پیشرفت کار پروژه ها.

برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین.

نظارت بر اجرای طرحها و پروفایلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.

بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی.

نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری.

پیش بینی تامین مواد و مصالح مورد نیز کارگاه تولیدات بتونی و پیگیری لازم جهت حمل و نگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی.

پیگیری برای گرفتن پیمانکار از طریق مناطق مرتبط با پروژه برای اجرای عملیات که در جابجایی تأسیسات به عهده شهرداری است.

تهیه طرحهای نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تأسیسات

تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار.

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.