تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و ارائه آن به مراجع ذیربط.

نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا.

طراحی و اجرای مدلهای مدیریت عملکرد جهت تخصیص بهینه اعتبارات بین طرحها، برنامه ها و اهداف کلی برنامه های چشم انداز توسعه.

نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها.

نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها.

تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور.

برآورد  کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداری و پیشنهاد نحوه تخصیص آنها به فعالیت های مختلف.

تدوین برنامه های شهرداری اعم از عمرانی، شهرسازی، اداری و مالی، خدمات شهری و مدیرتی با مشارکت واحدهای تخصصی ذیربط.

تهیه و تدوین چشم انداز، راهبرد و برنامه توسعه شهر.

تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تأیید آنها.

اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه.

بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها.

نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری.

اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی.

بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها.

نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارئیهای شهرداری.

اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی.

اقدام در تهیه،تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرات بانکی و...

اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها.

تهیه و تنظیم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و ارائه آن به مراجع ذی صلاح.

برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اهم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور.

صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مؤدیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان.

برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درامدها در شهرداری.

جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آنها.

برنامه ریزی، هماهنگی و اتخاذ تدابیر برای جذب سرمایه گذاری و جلب مشارکت مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج استان در جهت توسعه اقتصادی و توسعه زیر ساختها و صنعت گردشگری شهر.

برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای مناسب تبلیغاتی جهت جلب و جذب گردشگران و سرمایه گذاران در جهت توسعه اقتصادی شهر و افزایش درآمد.

تحقیق، مطالعه و تهیه تنظیم گزارش های تحقیقی، مطالعاتی و آماری در مورد روند سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه های مختلف شهرداری و بررسی اثرات ناشی از پذیرش سرمایه گذاری در حوزه های مختلف.

تهیه و جمع آوری اطلاعت جامع از پروژه های مورد سرمایه گذاری.

فراهم نمودن بستر مناسب برای رقابت سالم  بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری.

برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب عوارض شهرداری.

اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مؤدیان و انجام امور دبیرخانه کمسیون ماده 77 قانون شهرداری.

جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آنها در راستای بودجه مصوب.

حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارئی های منقول و غیرمنقول شهرداری.

اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها.

تهیه، تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز جهت حفظ، نگهداری و کدگزاری اموال.

برنامه ریزی و برگزاری کمیسیون معاملات.

دریافت درخواست های خرید لوازم و اثاثیه مورد لزوم و اقدام به خرید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

استعلام بها اجناس قبل از خرید و جمع آوری اطلاعات در خصوص فروشندگان لوازم و نمایندگی ها.

نظارت بر تحویل اجناس خریداری شده طبق فاکتور به مسئول انبار و ارائه رسید آن به مقام مافوق.

بررسی و کنترل کیفیت اجناس و اقلام خریداری شده.

تحویل وسایل و اقلام خریداری شده به حوزه های درخواست کننده.

نظارت بر کنترل ورود و خروج کالا از انبار و نظارت بر موجودی مواد و کالای شهرداری در طی سال.

تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار.

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.