ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهایی فرعی زیر مجموعه آن.

پیگیری لوایح، طرحها و موارد ارسالی  از حوزه های مختلف شهرداری به شورای شهر جهت طرح در جلسات تا حصول نتیجه.

پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهر

توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخنامه ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمانهای مربوطه

تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضا شورای شهر.

حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر.

انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور.

پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردشکار شورای شهر.

تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارئه به شهردار

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.