استادحبیب الله فضائلی چاپ
سه شنبه, 29 مهر 1393 ساعت 18:08

محیط زندگی وخانواده نقش مهمی درشکوفائی و ایجادانگیزه در وی داشته اند فضائلی در شهری متولد شد که سابقه دیرینه ای در تاریخ وفرهنگ ایران داردومردان بزرگ در طول تاریخ از این شهر همچون خورشید سر برآورده اند ودر آسمان ایران وجهان اسلام درخشیده اند وبا دانش خویش روشنایی گرمابخشی  بر فرهنگ وتمدن ایران افروخته اند. یشینه تاریخی سمیرم درهنر خط   اگر دوران قبل از اسلام مثل سنگ نوشته های دوران هخامنشی وسنگ نوشته های یاد بود دوران ساسانی که بگذریم وهنر خط دوران اسلامی را بررسی کنیم شخصیتهایی همچون ابومنصور المظفر بن احمدبن محمد سمیرمی  مشاهیر معروف به ابن سمیری(وفات420)ق-ابوالحسن علی بن احمد بن کشویه سمیرمی  علمای علم حدیث (وفات488)ق. ابو عبدالله محمدبن ابی علی الحسن بن محمد بن احمد سمیرمی خطیب و یکی از ادبای اهل فضل (وفات508)ق. احمدبن ابراهیم ابوبکر سمیرمی محمدبن احمدبن عبدالله بن ابی علی الخطیب سمیرمی.  خطیب نامی وفاضل(وفات503)ق .موفق الدین ابوجعفرمحمد سمیرمی   کتاب« معرفة النفس»است تالیف محمد بن ابی زید ابن عبد الرحمن بن علی الکاتب السمیرمی در قرن 6هم عصر ابوتجرد همدانی ابونصر احمدبن حامد ملقب به عزيز الدين عبدالرحمن وزیر سمیرمی  وزیر شاه سلطان بر کیاروق سلجوقی  که هرکدام در عالم اسلام درخشیده اند  در سمیرم بعد از اسلام انواع خطوط اسلامی به یادگار مانده است.تنها با اشاره به دو بر دوحکومت مقتدر اسلامی سلجوقی وصفویه پی به انگیزه استاد فضایلی می بریم ر زمان سلجوقیان با حکومت سلطان محمد سلجوقی همسر سلطان محمد در سمیرم بود محمد جوزجانی وزارت سلطان در سمیرم و محمد جوزجاني وزارت گوهر خاتون در سميرم وطغرائي سلطان محمد وعميدي بغداد را اشغال كرده بود گر چه او نمايندهاي در سميرم داشت گوهر خاتون زن سلطان محمد در سميرم بود كمال الملك سميرمي امیر عمیدی  ووزارت اشرف سلطان محمد ومحمود سلجوقی راداشت وی مدرسه ای در اصفهان ساخت مشهور به مدرسه سمیرمی وبعد از آتش سوزی کتابخانه مسجد جامع اصفهان بدستور کما الملک سمیرمی این مسجد باز سازی وبه چهار ایوانه گردید نصیر الملک طغرای سمیرمی امور دیوان سالاری سلطان محمود سلجوقی را برعهده داشت طغرا دردربار شغل نویسندگی دارد وباید از نظر خط ودانش سرآمد باشد اگر آثار حکومت های دیگر را رها وبه صفویه نظری بیفکنیم می بینیم در زمان صفویه به خاطر اهمیت سمیرم ،فرزندان میرزاعلی چوله جغتای که ملازم اهل حرم شاه طهماسب بود بعد از مرگ ساروتقی وزیر فرزندانش به حمایت مادر شاه عباس  پرداخته وانتقام خون وزیر را گرفتند که در این وقت شاه 9سال بیش نداشت ومادر شاه همه کاره بود  وفرزندانش همچون اسحاق سلطان بزرگترین منصب درباری (مومی الیه)وحکومت سمیرم واسحاق سلطان مقام بزرگترین مقام دربار (تفنگچی اقاسی )وحکومت را در دست داشتند سنگ مزارهای صندوقی شکل که با اشعار وآیات قرانی و12امام مزین گردیده اند اوج هنر خط در زمان صفویه به نمایش می گذارد این عوامل فرهنگی ونگاه استاد به این آثار واستفاده ار اثار خطی در  مساجد تاریخی سمیرم همچون مسجد جامع قلعه که بنای آن به دوره صفویه است  رجوع به وقفنامه ها وکتب خطی مربوط به اجداد ودیگر خشنویسان سمیرم ومحیط خانوادگی که پدر وپدر جد مکتب دار بودند .از مادری نیز جز وقفنامه معروف وتاریخی خاندان حاج قلیچ خان(سامی) می بود که استاد به منظور  احیاء ورنده نگهداشتن آن را رونوشت نموده است وامروز یک اثر تاریخی وفرهنگی به شمار می رودکه نمایانگر ارزش والای فرهنگی این شهر ستان سمیرم در دوره قاجاریه  می باشد